Informasjon om inntak for fagfolk og foresatte

Endring av søknad i Vigo
 • Etter søknadsfrist 1. mars og 1. februar kan søknaden endres en gang, men søknad om endring må da være anbefalt av rådgiver.
 • Rådgiver må gi skriftlig melding om endring via Kontaktskjema . Se lokal inntaksforskrift
 • Frist for endring er 15. mai

Inntaksregioner og frist for flytting

 • Troms er delt inn i fire inntaksregioner; sør- Troms, midt- Troms, Tromsø (inkludert Nordkjosbotn) og nord- Troms. 
 • Søkere har rett til skoleplass i den regionen de har folkeregistrert adresse. For å få ungdomsrett i Troms fylke eller i en bestemt region, må søker gi beskjed om planlagt flytting før søknadsfrist og faktisk flytting må være dokumentert senest 1. august Se inntakskalender
 • Søkere med ungdomsrett har rett til skoleplass utenfor sin regionen dersom det aktuelle opplæringstilbudet ikke fins i regionen

Friere skolevalg mellom fylker

 • Søkere kan søke videregående opplæring i et annet fylke som gjesteelev.
 • Alle fylkeskommunene (vertsfylker) plikter å ta inn elever fra andre fylker (gjesteelever), dersom de har ledig kapasitet, men det er hjemfylket som finansierer den videregående opplæringen.
 • Det må ikke søkes om gjesteelevgaranti
 • Søkere til andre fylker vil få svar på tilbud fra det fylket de søker seg til (vertsfylket)
 • Gjesteelever i Troms får tilbud om skoleplass i 2. inntaket (ca 24. juli), altså etter at elever med ungdomsrett bosatt i Troms har fått tilbud om skoleplass.
 • Inntaksrekkefølge til de videregående skolene i Troms:

Søkere fra Svalbard til Troms

 • Søkere fra Svalbard kan søke i alle inntaksregioner i Troms
 • Søkere fra Evenes og Tjeldsund kan søke skoleplass i sør- Troms
 • Søkere fra Loppa, Kvænangen og Kautokeino kan søke skoleplass i nord- Troms. Se avtale om inntak

 Rett til videregående opplæring

 • Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, har rett til tre års videregående opplæring dersom de søker om det i Vigo.no.
 • Retten til tre års videregående opplæring gjelder ut det skoleåret som tar til det året søkeren fyller 24 år
 • Ungdom/voksne med fullført videregående opplæring fra utlandet og som ikke får godkjent sin utdanning i Norge som studiekompetanse eller yrkeskompetanse har også rett til tre års videregående opplæring i sitt hjemfylke
 • For ungdom/voksne med opplæring fra utlandet er det viktig at de har avklart at deres utdanning ikke er godkjent i Norge før de søker i Troms. En slik bekreftelse kan fås fra Samordna opptak som godkjenner generell studiekompetanse og NOKUT godkjenner yrkesfaglige utdanninger
 • Alle med rett til videregående opplæring har rett til å gjøre ett omvalg og får da også utvida rett slik at de kan fullføre den påbegynte opplæringa
 • Rådgivere, veiledere, skoler og søkere kan kontakte Utdanningsetaten ved Inntak for en rettighetsavklaring

Svar i Vigo

 • Alle søkere må svare på tilbud om opplæring. Dersom de ikke har haket av Ja på forhåndssvar, så må søkeren svare på vigo.no innen 15/31 juli. Se inntakskalender
 • Dersom søkeren ikke ønsker å ta i mot tilbudt skoleplass er det viktig at søker svarer Nei, da dette vil frigi plass til andre søkere på ventelisten

Søknad om Vg4 Påbygg etter bestått fagbrev

Fag- eller svenneprøve må være avlagt og bestått før skolestart. Hvis prøven avlegges i løpet av sommeren, ta kontakt med Inntak.

Søknad om skoleskyss

Informasjon om skoleskyss finnes hos Samferdselsetaten i Troms fylkeskommune

Videresøking

 • Søker til Vg1 som ikke har ført opp tre forskjellige utdanningsprogram blir plassert på utdanningsprogram med ledig kapasitet. Søker som ikke konkurrerer seg inn på noen av sine prioriterte skoler blir søkt videre til andre skoler som tilbyr utdanningsprogrammene
 • Søkere til Vg2/Vg3 som ikke konkurrerer seg inn på prioriterte programområder og skoler blir søkt videre til andre programområder han/hun er kvalifisert til

Venteliste

 • Alle som blir søkt videre får stå på venteliste til de tilbud de har søkt
 • Ventelisteplasseringen er veiledende og kan endres av utdanningsetaten. Eventuelle endringer er alltid hjemlet i lov og forskrift og gjøres i tilknytning til arbeidet for å sikre alle ungdommer skoleplass. Søkeren kan derfor oppleve å rykke nedover på lista i løpet av inntaksperioden. Vi anbefaler å svare på tilbud om ventelisteplass. Dette vil ikke påvirke eventuell tilbud om annen plass.

Overføring av søknader fra 1. februar til 1. mars

En del av søknadene som er sendt inn til Troms fylkeskommune innen frist 1. februar vil bli behandlet i forbindelse med hovedinntaket første uka i juli. Alle som får overført søknaden sin til hovedinntaket vil få melding fra Troms fylkekommune om dette i en SMS.

Tilpasset opplæring

Eventuelle behov for spesialundervisning og/eller fysisk tilrettelegging vil bli tatt stilling til ved skolen søker kommer inn på. Ved skolestart vil skolen i samråd med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for videregående opplæring først vurdere om elevens behov kan dekkes innenfor ordinær tilpasset undervisning. Skolene er pålagt å prøve ut tiltak innenfor ordinær undervisning før spesialundervisning vurderes, jfr. Opplæringslova § 5-4. Hvis skolen i samarbeid med eleven vurderer at det er behov for spesialundervisning, så skal det sendes et henvisningsskjema til PPT. Først vil PPT kartlegge tilrettelegggingsbehov i samarbeid med eleven. Deretter vil PPT utarbeide en sakkyndig vurdering der det fremgår hvilken type tilrettelegging skole anbefales å iverksette. Det er rektor som fatter vedtak om spesialundervisning. Dersom eleven har spørsmål om tilpasning av opplæringen, kan de rettes til skolen eller PPT.

Spesielle krav for enkelte skoler og yrker

 • Ishavsbyen vgs: For Vg1 Elektrofag og Vg1 TIP kan søker ønske skolested Breivika eller Rambergan. Det gjøres i Vigo under tilleggsopplysninger. Merk at det er helsekrav til personell som skal tjenestegjøre på skip og flyttbare innretninger
 • Nord- Troms vgs: For Vg1 Studiespesialisering og Vg1 Helse- og oppvekstfag kan du ønske avdeling Nordreisa eller Skjærvøy i Vigo under tilleggsopplysninger
 • Bardufoss vgs: For å få læreplass og ansettelse innen flyfagene stilles det krav om uttømmende politiattest. Kontakt skolen for nærmere informasjon
 • Tromsdalen vgs: Idrettsfag tilbyr mange forskjellige idrettsgrener. De som søker idrettsfag og studiespesialisering med toppidrett må velte hvilke idrettsgren de ønsker. Det legges inn ønske nummer en og nummer to i Vigo, under punktet tilleggsopplysninger
 • På Vg1 Helse- og oppvekstfag søker alle elevene om politiattest etter skolestart
 • Søkere som ønsker seg til yrker innen Elektrofag, luft- og sjøfart, politi og brannvesen bør sjekke fargesyn, da yrkene ikke er forenlig med svekket fargesyn
 • Søkere med spesielle helseplager som for eksempel eksem og epilepsi bør rådføre seg med lege dersom de skal søke yrkesfag som for eksempel frisør, kokk, sjåfør eller bygg- & anleggsteknikk.

Opprykksvurdering og inntak til Vg2 og Vg3

 • Søker er kvalifisert til inntak på Vg2 og Vg3 som bygger på det Vg2 eller Vg2 søkere han gjennomgått
 • Vilkår for inntak til Vg2 er at søker har bestått alle fag på Vg1, også fag der eleven ikke får standpunktkarakter. 
 • Vilkår for inntak til Vg3 er at søker har bestått alle fag på Vg2, også fag der eleven ikke får standpunktkarakter. 
 • Søkere til Vg2/Vg3 og som ikke har bestått i alle fag på Vg1 kan likevel få en helhetlig vurdering av skolen på om de har nødvendig kompetanse til å følge opplæring på neste trinn. Rektor fatter enkeltvedtak om utfallet av den helhetlige vurderinga (opprykksvurdering). Søkere som ikke kvalifiserer til inntak på neste nivå, jf. § 6-28 i forskrift til opplæringsloven, kan i særskilte tilfeller søke om å bli deltidselev på samme nivå (§ 6-5 i forskrift til opplæringsloven) eller de kan gjøre et omvalg. Søknadsfrist for å være deltidselev er 1. september. Søknad sendes den aktuelle skole

 Skjema

Voksne

For ordinær opplæring i skole er søknadsfristen den samme som for ungdom; 1. mars. Voksne søkere til opplæringstilbud spesielt organisert for voksne kan likevel søke hele året i Vigo.

Taushetsplikt

Søkere/elever under 18 år

 • Foreldre kan få generell informasjon
 • På grunn av taushetsplikt i offentlig forvaltning må søker / elev gi muntlig/skriftlig samtykke dersom foreldre skal få informasjon om den konkrete saksbehandlingen

 Søkere over 18 år

 • Foreldre kan få generell informasjon
 • På grunn av taushetsplikt i offentlig forvaltning må søker / elev gi muntlig/skriftlig samtykke dersom foreldre skal få informasjon om den konkrete saksbehandlingen

Vilbli.no 

 • Hovedsidene i Vilbli er på flere språk og kan skrives ut i PDF format
 • Bilder av skolene kan sendes til redaksjonen i Vilbli og skolene legger selv ut fagene sine på nettsiden
 • Rådgiversidene på vilbli.no har ALLTID oppdatert informasjon, Powerpoint- presentasjoner og eksempler på søkerbilder i Vigo
 • Informasjon som ikke finnes på Vilbli.no kan muligens finnes på utdanning.no 
×