Samisk i Troms

Troms fylke omfatter områder med en stor samisk befolkning. Fylkeskommunen har derfor et naturlig ansvar for å støtte og trygge samisk språk, kultur og samfunnsutvikling i Troms. Fylkeskommunen jobber både strategisk og konkret for å løfte samisk tematikk, gjennom planarbeid, samarbeidsavtaler, finansiering og ved behandling av saker som berører samiske forhold. Troms fylkeskommune har egen samarbeidsavtale med Sametinget, og samarbeider med ulike institusjoner for å sikre kompetanse og aktualitet i samiske spørsmål. Det ses som viktig å ivareta fylkets lokale sjøsamiske tradisjon som del av Nord-Norges trekulturelle språk- og kulturmangfold. 

Romssa fylkkas leat guovllut gos ásset ollu sápmelaččat. Fylkkasuohkanis lea dan dihte lunddolaš ovddasvástádus doarjut ja suddjet sámegiela, kultuvrra ja servodatovddidemiid Romssas. Fylkkasuohkan bargá sihke ulbmilaččat ja konkrehtalaččat ovdánbuktit sámi fáttáid, plánabargguid, ovttasbargošiehtadusaid, ruhtademiidi ja gieđahallamiid bokte áššiid mat gusket sámi dilálašvuođaide. Romssa fylkkasuohkanis lea sierra ovttasbargošiehtadus Sámedikkiin, ja ovttasbargat  máŋggaid ásahusaiguin sihkkarastit gelbbolašvuođa ja leat áigeguovdil sámi gažaldagain. Dan geahččat leat deaŧalaš áimmahuššat fylkka báikkálaš mearrasámi árbevieruid  nugo okta oassi  Davvi-Norgga golmmakultuvrralaš gielain – ja kulturmáŋggabealatvuođain.

Samiske tjenester i fylkeskommunen

Regional kulturminneforvaltning

Forvaltningsansvaret for kulturminnevernet er delt mellom Sametinget og fylkeskommunen. Sametinget har forvaltningsansvar for samiske kulturminner og fylkeskommunen for de ikke-samiske kulturminnene.

×