Transportløyve

For å drive transport mot betaling (vederlag) kreves det løyve fra det offentlige. For å få løyve kreves det at man har kompetanse, vandel og bankgaranti etter bestemte regler i Yrkestransportloven med forskrifter. Fylkeskommunen er delegert ansvaret med å forvalte behovsprøvde løyver for

  • drosje
  • persontransport i rute
  • handikaptransport
  • selskapsvogn (limousin)
  • Løyvefritak

Behovsprøvd betyr at fylkeskommunen vurderer antall løyver etter behovet i markedet.

I Troms er det et søknadsskjema for de behovsprøvde transportløyvene, og et for løyvefritak. Husk å skaffe vedleggene angitt på søknadsskjemaet .
Utfylt søknadsskjema og samtlige vedlegg sendes til:
Troms fylkeskommune
Postboks 6600
9296 Tromsø

I henhold til forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy § 12 skal løyvesøkere (for samtlige typer løyver utenom løyvefritak) betale et behandlingsgebyr p.t. kr. 3.400,- ved utstedelse av løyvedokument.
Nærmere informasjon om løyvegebyrer og refusjon.
NB! Troms fylkeskommune sender faktura til løyvesøker for løyvegebyret som skal betales. Løyvedokument leveres ikke ut før alle vedlegg er levert og betaling er registrert. Betalingen kan også dokumenteres ved forevisning av original kvittering for innbetalt løyvegebyr.

Vedtaket i løyvesaker er å anse som enkeltvedtak og kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse.
Eventuell klage sendes skrftlig til:
Troms fylkeskommune
Samferdsels- og miljøetaten,
Postboks 6600,
9296 TROMSØ

Klagen kan også sendes pr. e-post til postmottak@tromsfylke.no, men husk at klagen må være signert (dokumentet må scannes med original underskrift).

Søknader om løyve for gods og turvogn skal sendes Statens vegvesen

Fra 1. januar 2015 opphørte fylkeskommunens løyvemyndighet for gods- og turvognløyver. Internasjonal felleskapstillatelse og fellesskapslisens bortfaller, idet nye løyver vil gjelde både som nasjonalt og internasjonalt løyve. Heretter skal alle søknader om løyve for turvogn og gods sendes til den nasjonale løyveenheten i Statens vegvesen:

Statens Vegvesen region vest
Nasjonal transportløyveseksjon,
Askedalen 4
6863 Leikanger.

Søknader om løyve for gos og turvogn som sendes tl Troms fylkeskommune blir ikke behandlet i Troms, men videresendes til Statens vegvesen.
Spørsmål vedrørende gods- og turvognløyver rettes nasjonal transportløyveseksjon i Statens vegvesen, telefon 02030.

Informajon og søknadsskjema vedrørende slike transportløyver er tilgjengelig på Statens vegvesens nettsider.

Du kan lese mer om transportløyver på Samferdselsdepartementets nettsider om temaet.

×