Om belønningsordningen

Tromsø kommune og Troms fylkeskommune har inngått en belønningsavtale med Samferdselsdepartementet for perioden 2015-2018. Målsettingen er at det skal være 20 prosent flere kollektivreiser i 2018 og at biltrafikken i sum ikke skal øke frem mot 2018. Sykkelbruken skal fortsette å øke i perioden.

Hele avtaleteksten kan du lese her.

Belønningsordningen er en incentivordning som skal bidra til å nå nullvekstmålet. Ordningen skal stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i personbiltransport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil. Belønningsavtalene skal legge til rette for en markert endring i transportutviklingen i det aktuelle byområdet.

For Tromsø innebærer avtalen at staten betaler samlet 285 mill. kr. til byområdet dersom målene nås. Beløpet inkluderer tilleggsbevilgninger i 2016 og 2017.
Strategisk kollektivgruppe (SKG) er styringsgruppe for gjennomføringen og består av Ivar B. Prestbakmo (leder) fra Troms fylkeskommune, Kristin Røymo fra Tromsø kommune, og Stein Johnny Johansen fra Statens vegvesen.

Møter og referater

Her finner du møteinnkallinger og referater fra møtene i strategisk kollektivgruppe (SKG):

×