Prosjektstøtte

Formål 

Midlene skal brukes til å støtte tilretteleggende prosjekter som fremmer lokal samfunnsutvikling, sysselsetting og næringsutvikling gjennom kompetanseheving, forskning og utvikling, samarbeid mellom kommuner, næringsliv og andre.

Hvem kan søke?

Kommuner, regioner, organsasjoner, lag og foreninger i Troms. 

Søknadsfrist

Midler til ulike tilretteleggende prosjekter tildeles løpende så lenge fylkeskommunen har rammer til rådighet. 

Krav til søknad

Søknaden må leveres elektronisk på regionalforvaltning.no og alle faneark må fylles ut. En søknad bør inneholde:

  • Informasjon om prosjekteier, prosjektledelse og prosjektorganisering
  • Bakgrunn for prosjektet
  • Prosjektets forankring i fylkeskommunenes planer og program
  • Målsetting for prosjektet, både overordnet hovedmål og konkrete, realiserbare delmål
  • Kostnadsoverslag som gjenspeiler aktivitetene i prosjektet
  • Aktiviteter og milepælsplan
  • Prosjektoppstart og forventet prosjektslutt

Hvordan søke

Støtteordningen er søknadsbasert, tilsagn kan ikke gis før det foreligger en søknad hos Troms fylkeskommune. Alle søknader skal legges inn på regionalforvaltning.no, søknader som sendes inn utenom regionalforvaltning.no vil ikke bli behandlet. Regionalforvaltning.no krever at det etableres en brukerprofil med passord. Ta vare på denne informasjonen, anmodning om utbetaling, rapportering med videre skal også foregå i regionalforvaltning.no. 

×