Næringsutvikling i Troms fylkeskommune

Næringsetaten utøver fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør, og understøtter fylkesrådet med rådgivnings- og sekretariatsfuksjoner.

Næringsetatens arbeidsfelt inkluderer alt fra forvaltning av ulike typer tilskuddsmidler og lovpålagte oppgaver til utvikling av strategiske satsinger, samt være en arenabygger og pådriver i regionale næringsrettede utviklingsprosesser

 

Næringsetatens styringsdokumenter består av følgende:

 

 

Virkemidler:

Troms fylkeskommune v/næringsetaten har i tillegg ansvaret for vann- og akvakulturforvaltningen samt fått delegert myndighet fra Fiskeri- og kystdepartementet angående kystseljakt.

×