Program for folkehelsearbeid i kommunene

Program for folkehelsearbeid i kommunene - utlysning av midler 2019

Troms fylkeskommune har blitt godkjent som programfylke for folkehelsearbeid i kommunene 2019 – 2024. Tildeling for 2019 er 2 430 000 kr og forventet tildeling i 2020 er 4 mill. kr. (med forbehold om Stortingets bevilgning).

Om ordningen
Satsingen Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 er et samarbeid mellom KS, Helse- og omsorgsdepartementet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid jf. folkehelseloven. Fokus er psykiske helse, livskvalitet og rusforebygging. Barn og unge 0-24 år er prioritert målgruppe, og utviklingsarbeidet skal skje på universelle arenaer. Programmet har fem ulike element som samlet skal bidra til å styrke det helsefremmende arbeidet i kommunene. 

Les mer på Helsedirektoratets nettsider: Program for folkehelsearbeid i kommunene

Troms som programfylke
Folkehelseprogrammet i Troms skal støtte opp om målet for folkehelsearbeidet i regionen: «Trygge og inkluderende oppvekst- og levekår skal bidra til god helse og utjevning av sosiale helseforskjeller».

Her er hovedmål og delmål for programarbeidet i Troms.

Hvem kan søke
Alle kommuner i Troms. Det oppfordres til interkommunalt samarbeid og at kommuner/regioner vurderer muligheten for å sende inn en felles søknad. Det vil være en fordel at kommuner samarbeider for å få større prosjekter som egner seg til evaluering. Enkeltaktører kan ikke søke. Frivillige lag og organisasjoner kan motta midler til lokale tiltak under forutsetning at kommunen står som tiltakseier.

Tildelingskriterier
I henhold til regelverket for tilskuddsordningen har Troms fylkeskommune utarbeidet kriterier for valg av tiltak. Søknadskjema er utarbeidet hvor kriteriene er lagt inn. Det kan søkes om støtte til utviklingstiltak av nye eller eksisterende tiltak. Det er mulig å søke om midler for flere år men tilskudd utover ett år gjøres med forbehold om videreføring og bevilgninger i statsbudsjettet hvert år.

Søknadskriterier

 

Foto: Kine Moxness Sandnes

×