Fylkeseldrerådet

Troms fylkeskommunes eldreråd er et rådgivende organ for fylkeskommunen i alle saker som angår levevilkårene for den eldre befolkningen.

Eldrerådet skal gi råd/anbefalinger på saker som det arbeides med i fylkeskommunens forskjellige etater og fylkeskommunens politiske organer, som kan ha innflytelse på den eldre befolknings livskvalitet.

Etter intensjonen med oppretting av eldrerådene skal rådet også være en igangsetter og pådriver for å få fremmet saker som kan bedre den eldre befolknings levekår, både generelt og i forbindelse med spesielle saker som er under planlegging/arbeid i fylkeskommunen.

Medlemmer i fylkeseldrerådet i perioden 2015-2019

Faste medlemmer:

 • Inge Hyld
 • Magnor Olsen
 • Anne Vik
 • Bitten Barman-Jenssen
 • Hans Johan Dahl
 • Saskia Mennen
 • Karin Hauglid Zakariassen
 • Alvhild Yttergård

Varamedlemmer:

 • Britt Sofie Illguth
 • Asbjørn Hessen
 • Sigrid Furu Berg
 • Ragnhild Movinkel
 • Odd-Arne Heggås
 • Ivar Nilsen

 Varamedlemmer i rekkefølge, ikke som personlige varamedlemmer.

Fylkeseldrerådet 2015-2019

Fra venstre: Saskia Mennen, Magnor Olsen (nestleder), Bitten Barman-Jenssen, Hans Johan Dahl, Line Samuelsen (sekretær), Karin Hauglid Zakariassen, Inge Hyld (leder), Anne Vik. 
Foto: Klara Johansen/Troms fylkeskommune

×