Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B Prestbakmo (Sp) har deltatt sammen med Norges Lastebileierforbund (NLF) i møte med Nye veier AS i Trondheim om E8 Kvænangsfjellet. Initiativet til møtet var tatt av Odd Hugo Pedersen Regionsjef NLF.  

Prosjektet E6 Kvænangsfjellet er som kjent foreslått flyttet over fra Statens Vegvesen og til Nye Veger AS, noe som etter all sannsynlighet vil bli endelig vedtatt av Stortinget i juni. Prosjektet ligger i dag inne i NTP i perioden 2018-2023 med 1,1 mrd og med oppstart i 2020 (Kvænangstunellen) i 2019, samt med 0,5 mrd til rassikring Kvænangsfjellet sør (Mettevolla) i 2024-2029.  Både for fylkeskommunen og NLF var møtet viktig for å gi Nye Veier AS et bakteppe for viktigheten og nødvendigheten av optimal framdrift og gjennomføring av prosjektet, samt gi god og brei informasjon om hvorfor prosjektet er et av de desidert viktigste i Troms og Finnmark.

NLF pekte blant annet på de konsekvensene stengt vei har for næringsliv og transportører, og viste blant annet til at Kvænangsfjellet var stengt 212 ganger fra 2013-2019, totalt 56 døgn, og at transportstopp og omkjøring på 700 kilometer har betydelige konsekvenser. Fylkeskommunen viste til at prosjektet har hatt og har topp prioritering både fra Troms og Finnmark fylkeskommune, og at når stengt så deles landet i to, med de konsekvenser dette har ifht næringstransport, beredskap og landsdelen. Prestbakmo viste her også til det samarbeidet fylkeskommunene og næringsorganisasjoner med flere har i forhold til felles strategi «fra kyst til marked», og den betydninga E6 Kvænangsfjellet har i denne sammenhengen.»

×