Informerte ordførerne om Troms Kraft-saken

Fylkestinget vedtok i mars 2019 at en andel av aksjene i et fremtidig holdingselskap for Troms fylkeskommunes (TFK) aksjepost i Troms Kraft, skal overdras fra fylkeskommunen til kommunene i Troms fylke, med lik eierandel. I den forbindelse inviterte fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) alle kommunene og ordførerne i Troms til et orienteringsmøte på Fylkeshuset 6. mai 2019.

- Møtet jeg nå inviterer til, representerer starten på et samarbeid mellom TFK og kommunene hvor TFKs formål er å få gjennomført overdragelsen av en andel av aksjene i holdingselskapet fra TFK til – forhåpentligvis – alle kommunene. Jeg håper at minst èn representant fra alle kommunene har mulighet til å være tilstede i fylkestingssalen under møtet. På møtet vil det bli gitt en redegjørelse fra TFKs side. Det vil også bli satt av tid til spørsmål fra de møtende representantene fra kommunene etter redegjørelsen, skriver fylkesrådsleder Willy Ørnebakk i invitasjonen til møtet.

12 ordførere deltok i salen under orienteringen. Møtet ble også streamet, slik at man kunne følge møtet på fylkeskommunens hjemmeside.

- Formålet med dette brevet er å gi kommunene grunnleggende opplysninger om Fylkestingets vedtak i mars 2019, samt opplyse om hvilke temaer som vil bli nærmere omtalt i TFKs redegjørelse på møtet, skriver Ørnebakk.

I brevet fra fylkesrådsleder til alle kommunene i Troms står det videre:

2. Fylkestingets sak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner»

Fylkestingets sak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner» gjaldt spørsmålet om TFK skal disponere over fylkeskommunens aksjepost i Troms Kraft AS i forbindelse med sammenslåingen med Finnmark fylkeskommune, og i tilfelle på hvilken måte. I saksfremlegget med vedlegg er det redegjort for situasjonen dersom TFK ikke disponerer over aksjeposten, samt flere alternative måter å disponere over aksjeposten på.

Fylkestingets vedtak innebærer et standpunkt om at TFK skal disponere over fylkes-kommunens aksjepost i Troms Kraft AS, og beskriver på hvilken måte dette skal skje på.

Vedtaket lyder: 

1. «Aksjene som Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft AS, skal overføres til et holdingselskap før fylkessammenslåingen med Finnmark fylkeskommune 1.1.2020.

2. Før fylkessammenslåingen skal en andel av aksjene i holdingselskapet overdras til kommunene i Troms, slik kommunestrukturen vil være 1.1.2020, med lik eierandel. Andelen av aksjene som deles ut skal ikke utgjøre mer enn det som er nødvendig for at kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel i holdingselskapets organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene.

3. Holdingselskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne utbytte. Holdingselskapets overskudd skal gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning deles ut til tiltak som fremmer den regionale utviklingen i dagens Troms.

4. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreta de nødvendige forberedelser for at fylkestinget i juni kan treffe de nødvendige vedtak i saken. Dette innebærer bl.a. kontakt med kommunene, forberedelse av ervervskonsesjoner og stiftelse av holdingselskap, samt andre oppgaver som er nødvendig for at fylkestinget kan slutt-behandle saken i juni 2019.»

I saksfremlegget fremgår følgende overordnede betraktning om dette alternativet:   

«Dersom fylkeskommunen ønsker å beholde eierskapet til aksjene i TK, men samtidig mener det er riktig at verdiene som aksjene i TK representerer kommer innbyggerne i Troms til gode fremfor de andre innbyggerne i den nye fylkeskommunen, fremstår «fonds-alternativet» med kommunene som medeiere som det mest egnede alternativet.
På side 7-17 i tilleggsnotatet redegjøres det nærmere for et konkret alternativ, herunder for fremgangsmåten ved utdeling av aksjer til kommunene, forslag til fordeling av aksjene samt forslag til regulering av formål mv. i vedtekter og aksjonær-avtale.
Alternativet kan bidra til å bevare det langsiktige perspektivet på eierskapet i TK, som kan være aktuelt dels av historiske grunner og dels av hensynene som ligger i eierstrategien.
Alternativet vil videre innebære en mekanisme for å sikre at eierskapet til aksjene i TK tilfaller «nye Troms fylkeskommune» ved en reversering av fylkessammenslåingen, og kan også ivareta problemstillinger knyttet til nedleggelse av fylkeskommunen.»

I tillegg til dette bemerker jeg, at TFK legger til grunn at alternativet kan gjennomføres på en måte som ikke vil påvirke Troms Kraft AS` virksomhet og utviklingsmuligheter negativt, og at TFKs forhold til Troms Kraft AS – i realiteten – vil kunne videreføres uendret i Troms og Finnmark fylkeskommune fra årsskiftet.

Avslutningsvis bemerker jeg at det ikke fremgår uttrykkelig av fylkestingets vedtak at overdragelsen av en andel av aksjene i holdingsselskapet fra TFK til kommunene skal være vederlagsfri. Jeg påpeker imidlertid at redegjørelsen i tilleggsnotat datert 3. mars 2019 fra Advokatfirmaet Lund & Co DA, i pkt. 4.2 «Om overdragelse av aksjer i holdingsselskapet til kommunene – gjennomføring» bygger på at overdragelsen skal være vederlagsfri, og at jeg ikke oppfattet at det under fylkestingets behandling av saken ble argumentert for at overdragelsen bør skje mot vederlag.

3. Tidsperspektivet/Sak til høstens første kommunestyremøte       

I Fylkestingets vedtak pkt. 1 og pkt. 2, første setning, fremgår formuleringen «før fylkes-sammenslåingen med Finnmark fylkeskommune». Som kjent trer sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner i kraft ved årsskiftet.

I tilknytning til dette gjøre jeg oppmerksom på at inndelingslovens § 27 medfører at funksjonstiden til det sittende fylkesting i TFK blir forlenget frem til årsskiftet, men at kompetanse og ansvar for det sittende fylkesting i TFK – etter at nytt fylkesting er konstituert etter fylkestingsvalget – er avgrenset til det som er nødvendig for å avvikle virksomheten i TFK.

Dette er hovedgrunnen til at Fylkestingets vedtak pkt. 4 slår fast at fylkestinget skal «treffe de nødvendige vedtak»/«sluttbehandle» saken i fylkestinget i juni 2019.

At fylkestinget skal «treffe de nødvendige vedtak»/«sluttbehandle» saken i fylkestinget i juni 2019 innebærer ikke at alternativet må være fullt ut gjennomført før fylkestinget i juni 2019. TFK legger imidlertid opp til at det som ikke er gjennomført før fylkestinget i juni skal gjennomføres snarest mulig deretter, og fortrinnsvis før nytt fylkesting konstitueres i Harstad 28. oktober 2019.

TFK vil legge opp til at kommunestyrene kan ta stilling til om kommunen skal motta en andel av aksjene i holdingsselskapet, etter fylkestinget i juni 2019. TFK vil bidra til at kommunene har et godt grunnlag for en slik sak til kommunestyret – herunder ved å utferdige et dokument med vedlegg og forslag til innstilling som utgangspunkt for en slik sak – dersom kommunene ønsker dette. Dersom det er ønskelig kan det også avholdes et nytt møte mellom TFK og kommunene i begynnelsen av august 2019.

På denne bakgrunn tillater jeg meg å foreslå at kommunene allerede nå gjør nødvendige tiltak slik at kommunestyret kan gjøre alle nødvendige vedtak i høstens første kommunestyremøte.

TFKs redegjørelse på møtet vil i alle fall omfatte;

1. En omtale av Troms Kraft AS og TFKs eierandel i selskapet

2. En gjennomgang av saksfremlegg med vedlegg til fylkestingets sak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommune»

3. En gjennomgang av saksprotokollen til fylkestingets sak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommune»

4. En overordnet gjennomgang av arbeidet som er/skal gjennomføres fortrinnsvis

5. En gjennomgang av TFKs tidsplan for gjennomføring av dette arbeidet

6. En omtale av temaer som er/vil bli utredet i perioden mellom fylkestinget i mars og fylkestinget i juni

5. Avslutning    

Jeg håper at kommunene ser positivt på muligheten til å få overført en andel av aksjene i et fremtidig holdingsselskap for TFKs aksjepost i Troms Kraft AS.
Jeg håper også at møtet vil være en god start på et samarbeid mellom TFK og kommunene som forhåpentligvis vil avsluttes ved en overdragelse av en andel av aksjene i holding-selskapet til alle kommunene.


Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Willy Ørnebakk
fylkesrådsleder

 

 

×