Leieavtaler og leasing

Generelt om leieavtaler

Leieavtaler som inngås må være oppsigelige innenfor ett enkelt budsjettår (dvs. at avtalen kan sies opp før nytt budsjettår starter).

Det er ikke anledning til å inngå finansielle leieavtaler (leasingavtaler) uten at slike er vedtatt av fylkestinget. Slike avtaler vil uansett sjelden lønne seg, da fylkeskommunen selv kan ta opp lån til investering i anleggsmidler (varige driftsmidler) til langt lavere rente enn det slike avtaler normalt kan tilby.

Operasjonell leieavtale

En leieavtale klassifiseres som finansiell eller operasjonell i samsvar med avtalens reelle innhold. Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjekt er gått over på leietaker klassifiseres avtalen som finansiell og tilhørende eiendeler og forpliktelser balanseføres. Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle.

Klassifisering av leieavtalen som finansiell eller operasjonell skjer på tidspunkt for avtaleinngåelsen. Klassifiseringen vurderes ut i fra hvorvidt det har funnet sted en overføring av økonomisk risiko og kontroll.

Finansiell leieavtale

En leieavtale som overfører det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll fra utleier til leietaker betraktes som en finansiell leieavtale. Ved finansielle leieavtaler skal avtalen regnskapsføres i investeringsregnskapet og balanseføres av leietaker. Øvrige leieavtaler betraktes som operasjonelle leieavtaler og skal føres i driftsregnskapet.

Les KRS nr 8 pkt. 3.3 om Overføring av økonomisk risiko og kontroll og Indikatorer på finansielle leieavtaler.

×