Investeringsregnskap

Hva er en investering?

Som investering, eller "utgifter til tiltak av investeringsmessig karakter" regnes:

1. Kjøp av eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk, og som er av vesentlig verdi.

2. Påkostning på eksisterende varige driftsmidler, som er av varig og vesentlig verdi (verdiøkende/økt standard).

Som varig legges til grunn at eiendelen må ha en økonomisk levetid på minst tre (3) år. Med vesentlig verdi menes en anskaffelseskost på minst kr 100.000 (inkl. mva).

Hver enkelt eiendel skal som hovedregel vurderes for seg opp mot varighets- og vesentlighetskriteriet. Fellesanskaffelser kan likevel vurderes samlet opp mot vesentlighetskriteriet, dersom de enkelte eiendelene som omfattes av fellesanskaffelsen inngår i et samlet system med samme bruksformål. Fellesanskaffelser der hver enkelt eiendel hver for seg er bagatellmessige kan ikke klassifiseres som investering. Det gjelder for eks. IT-utstyr der hver enkelt eiendel har verdi under kr 10.000 (inkl. mva). Eiendeler som anskaffes i forbindelse med nybygging eller påkostninger på en eksisterende eiendel, vurderes likevel som en del av de totale utgiftene til den samlede investeringen.

Investeringer vurderes uavhengig av regnskapsperiode. Det innebærer at investeringer som strekker seg over flere år skal vurderes som én investering, selv om utgiftene det enkelte år skulle være lavere enn kr 100.000.

Utgifter til prosjektering av en konkret investering, klassifiseres som investeringsutgifter.

Påkostning på leide driftsmidler er investering, og skal maksimalt avskrives over leiekontraktens lengde. Leiekontrakten må minimum ha 3 års gjenværende løpetid.

×