Årsoppgjør

Handlinger og frister

Årsregnskapet skal ifølge regnskapsforskriftens § 10 være avlagt senest 15. februar i året etter regnskapsåret. For å være i stand til å nå dette målet, er de frister som er satt av regnskapssjefen å anse som absolutte. Forskriftens anordningsprinsipp skal følges. Det heter samtidig «at hensynet til anordningsprinsippet ikke må medføre at avleggelse av regnskapet blir forskjøvet utover de frister som er bestemt».

Alle enheter/virksomheter anmodes om å starte tidlig med kontroll av sine regnskaper (og budsjett) med hensyn til å sikre korrekt anordning, innkreving, kontering, mva-kompensasjon, oppretting av feil, avslutning av usikre/uavklarte poster m.v. Da 2019-regnskapet er det siste som skal avlegges for Troms fylkeskommune alene, er det spesielt viktig at «alt som kan sluttføres» nå sluttføres.  

Økonomisenteret utarbeider hvert år en egen kalender med forslag til aktiviteter som bør inngå i regnskapsavslutningen i desember og januar. Senest medio november vil dere finne denne kalenderen til høyre, sammen med vårt årlige rundskriv om frister i årsavslutningen. Vi håper kalenderen er et nyttig hjelpemiddel, og oppfordrer til aktiv bruk. Last den gjerne ned i excel-format, og tilpass den til akkurat din enhets/virksomhets behov.

Bruk gjerne kalenderen "elektronisk" (åpne excel-versjonen), da det finnes mange www-lenker til mer detaljert informasjon om de ulike oppgavene som må utføres. 

Siste års årsregnskap

Se detaljer om årsregnskapet 2018 her.

Fredag 15. februar 2019 ble Troms fylkeskommunes årsregnskap for 2018 lagt frem for revisor i tråd med bestemmelsene i kommuneloven, tilhørende forskrift om årsregnskap og årsberetning og i henhold til god kommunal regnskapsskikk.

Driftsregnskapet for 2018 ble avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på 13,105 mill. kroner i forhold til regulert budsjett. I all hovedsak er avvikene per sektor små, både nominelt og prosentuelt. De største sektorene, utdanning og samferdsel, hadde avvik på godt under 1 prosent (av budsjett på hhv. 1,1 og 1,3 mrd. kroner).

Det var også i 2018 fokus på utgiftskontroll og effektivisering gjennom året. Økonomien i inneværende økonomiplanperiode og prognosene videre fremover er stram med tap av inntekter som følge av nytt inntektssystem for fylkeskommunene og nedgang i antall 16-18 åringer, samt økende kapitalkostnader. Sektorene har vist sterk vilje og evne til å overvåke og styre egen økonomi i tråd med de gitte rammene.

Regnskapsresultatet er ikke alene en indikator på hvor sunn økonomisk drift Troms fylkeskommune har. Netto driftsresultat, størrelsen på disposisjonsfond, samt egenkapital til investeringer og gjeldsgrad er viktigere faktorer.

Troms fylkeskommune hadde i 2018 (korrigert for bruk og avsetning til bundne fond) et netto driftsresultat på 238 mill. kroner, som tilsvarer 4 prosent av brutto driftsinntekter. Dette viktige nøkkeltallet har de siste årene ligget over det anbefalte nivået på 4 prosent. 

Disposisjonsfondet ble i løpet av året økt fra vel 204 mill. kroner til 326 mill. kroner, eller 6 prosent av brutto driftsinntekter. Den største avsetningen var knyttet til avsatt avdrag på ansvarlig lån gitt Troms Kraft. Selv om nivået på disposisjonsfondet fortsatt er noe under anbefalt nivå på opp mot 400 mill. kroner for Troms (5-10 prosent av brutto driftsinntekter), så har det funnet sted en bedring de siste årene.

Det trykte (PDF) årsregnskapet vil være å finne på fylkeskommunens nettsider (etter at det i april blir ferdig revidert og i mai lagt frem til behandling i fylkestingets junisamling).

×