Uttalelser fra fylkestingets marssamling

Under fylkestingets samling i mars ble følgende uttalelser vedtatt.

 

Ja til selvbestemt abort

"Fylkestinget i Troms ønsker ikke en innskrenking av kvinners rett til selvbestemt abort, og ber Stortinget si nei til denne lovendringa." 

 

Aktiv skredkontroll og skredsikring - nasjonal pilot i Troms

"Troms Fylkeskommune ønsker at det satses på løsninger med aktiv skredkontroll eksempelvis på Arnøya for å sikre forutsigbarhet og håndtering av skredutfordringene."

 

Manglende framdrift på E8 gjennom Ramfjorden

"Det haster at departementets svar blir kjentgjort slik at man kan jobbe videre med finansiering av veien og komme i gang med bygging."

 

Likt tilskudd til elevboliger og studentboliger

"Fylkestinget i Troms ber om at det snarest åpnes for samme tilskuddsordning fra Husbanken for elevboliger som for studentboliger."

 

Endring av luftfartsavgifter – for et bedre rutetilbud i distriktene

"Fylkestinget i Troms støtter forslag til endringer i luftfartsavgiftene for bedre konkurransevilkår og en bedre kommersiell tilrettelegging for tilbud i distriktene."

 

Ja til nasjonalt kompetansesenter for veteraner i Indre-Troms

"Troms fylkesting anbefaler staten om å opprette et nasjonalt kompetansesenter for veteraner, og ser det som naturlig at dette plasseres i Indre Troms."

 

Fylkestinget krever redningshelikopter i Troms

"Fylkestinget viser til den store aktiviteten innen fiskeri og sjøtransport langs kysten, samt en stor økning i antall turister til landsdelen. Når ulykken er ute er tid en viktig faktor, og det er ofte minutter som skiller mellom liv og død. Det er derfor viktig å ha redningshelikopter stasjonert i Troms." 

 

Stopp ulykkestrailerne

"Fylkestinget mener at det må gjennomføres endringer i de aktuelle lovene og reglene som i dag åpner for forskjellsbehandling mellom norske og utenlandske transportører. Det må derfor innføres strengere kontroll- og sanksjonsrutiner overfor utenlandske transportører, og kontrollene av tunge kjøretøy må økes betraktelig."

 

Trygghet for fødende

"Troms Fylkesting oppfordrer regjeringen til å øke de økonomiske overføringene til regionale helseforetak. Troms Fylkesting ber Universitetssykehuset Nord-Norge HF prioritere å sikre følgetjenesten for gravide i Troms fylke, også i de områdene som ligger innenfor grensen på 90 minutter unna fødested."

 

Krever videreføring av Veterinærinstituttets kompetanse og virksomhet i landsdelen

"Fylkestinget kan ikke akseptere løsninger som fratar landsdelen spesialkompetanse på fagområdet."

 

Vi har ingen å miste i fjellet

Fylkestinget i Troms ønsker dialog og samarbeid mellom frivilligheten, næringslivet, det offentlige og beredskapsetatene for å kunne sørge for blant annet å bedre vilkårene for frivillig redningstjeneste, opplæring av barn og ungdom om rasfare og fjellvett og nasjonale midler til forebygging.

×