Søker til VGO

Inntakskalender Troms, skoleåret 2018-2019

Dato

Hva

 8.januar

Vigo.no åpner for søking. Søker må logge på med Elektronisk ID

1.februar

Frist for søknader om fortrinnsrett, individuell vurdering, minoritetsspråklige og lærekandidater

1.mars

Søknadsfrist for ordinære søkere til skole- og læreplass. Gjelder både ungdom og voksne

1.mars

Dokumentasjon av planlagt flytting sendes til Utdanningsetaten

15.mai

Siste dato for endring av søknad i vigo.no

 11.juni

 Melding om inntak for voksne til yrkesfaglige utdanningsprogram sendes ut

 20.juni

 Svarfrist inntak for voksne til yrkesfaglige utdanningsprogram

25.juni

Flytting mellom regioner i Troms må være registrert i Folkeregisteret

1.juli

Siste frist for registrering av forhåndssvar

6. juli

Melding om 1. inntak sendes på SMS eller svarkort

 15.juli

Frist for å svare på 1.inntak

 16.juli

 Melding om inntak for voksne til studieforberedende fag sendes ut

 20.juli

Melding om 2. inntak sendes på SMS og svarkort. Søkere på venteliste og søkere med fullføringsrett,  voksenrett og uten rett får svar i vigo.no

 29.juli

 Frist for å svare på 2.inntak

 1.august

Flytting til Troms må være registrert i Folkeregisteret 

 Ca.10.august

Skolene overtar inntaket, alle endringer av inntak og inntak fra venteliste administreres av skolene

 20.august

 Søkere som ikke har fått læreplass møter opp ved sin avgiverskole

1.september

Frist for søknad om å bli deltidselev. Sendes til skolen. (Gjelder for de som ikke er kvalifisert for å være heltidselev)

 30.september

 Inntaket til ordinær skoleplass for ungdom avsluttes

 30.november

 Formidling til læreplass avsluttes

 

Hvem kan søke?

Hvis du har fullført grunnskole har du etter søknad rett til videregående opplæring. Du må ha bostedsadresse i Troms fylke eller på Svalbard og du må i tillegg ta ut retten din til videregående opplæring innen utgangen av det året du fyller 24 år. Søkere bosatt i andre fylker kan søke videregående opplæring i Troms og vil få plass dersom det er ledig plasser.

Elever som har bestått Vg1 og Vg2 i skole kan søke om læreplass i Troms. Du er ikke sikret læreplass, bedriftene velger selv ut kandidater.

Landslinjetilbudene ved Nord-Troms og Bardufoss Høgtun videregående skole er åpne for søkere fra hele landet.

Din opplæringsrett varer normalt:

 • 3 år innen 5 sammenhengende år ved opplæring i skole
 • 4 år innen 6 sammenhengende år ved opplæring i bedrift

Opplæringsretten blir utvidet hvis du gjør et omvalg av utdanningsprogram eller programområde. Du bruker ikke av opplæringsretten dersom du slutter i skole før 1. november eller i løpet av de 8 første månedene i lærebedrift.

Deltakere i innføringstilbud for minoritetsspråklige søkere bruker ikke av retten til videregående opplæring.

Hva kan du søke på?

Du finner en oversikt over opplæringstilbudene på Vilbli.no  eller i Opplæringstilbudet Troms 2018-2019(Excel)

Slik søker du

Se veileder VIGO 20182019. (PowerPoint)

Ordinær skoleplass:

 • Send inn elektronisk søknad i Vigo.no innen 1. mars
 • Har du behov for tilrettelegging som videregående skole bør vite om, send inn overgangsskjema til skolen som er ditt 1. ønske. Frist 1. mars

Fortrinnsrett:

 • Send inn elektronisk søknad i Vigo.no innen 1. februar
 • Send også inn vedleggsskjema for 1. februarsøkere
 • Kommunene må melde inn elever til Troms fylkeskommune innen 1. oktober. Bruk meldeskjema § 6-15 eller meldeskjema § 6-17

Individuell søknadsbehandling:

Minoritetsspråklig søker:

Opplæring i bedrift:

Går du yrkesfag i skole kan du søke om læreplass i bedrift. Du er ikke sikret læreplass. Det er viktig at søkeren sammen med skolen tidlig tar kontakt med aktuelle opplæringskontor og lærebedrifter. Dersom du allerede har avtale med en lærebedrift skal du likevel registrere deg som søker i Vigo. Arbeidslivsveilederen ved din skole vil følge deg opp til du har fått læreplass. Dersom du ikke har fått lærekontrakt til første skoledag så skal du møte på din skole.

 • Lærekontrakt hvis du avlegger fag- eller svenneprøve som lærling
 • Opplæringskontrakt hvis du avlegger kompetanseprøve som lærekandidat

 Søkerfrister

 • Lærekandidater sender inn elektronisk søknad i Vigo.no innen 1. februar
 • Lærekandidater sender også inn vedleggsskjema for 1. februarsøkere
 • Lærlinger sender inn elektronisk søknad i Vigo.no innen 1. mars
 • Lærebedriftene får tilgang til søkerlister løpet av mars
 • Pass på at mobilnummer og adresse i Vigo er riktig kontaktadresse for lærebedriftene

Søknadsbehandlingen videre:

Du er ansvarlig for at opplysningene i søknaden er korrekte og at innholdet er oppdatert. Ta kontakt med Utdanningsetaten ved eventuelle endringer innen 15 mai.

×