Tilskudd til sikring av friluftsområder

Tilskudd til sikring av friluftslivsområder

For å sikre områder til friluftsliv skaffer det offentlige til veie arealer ved erverv av eiendomsrett eller ved avtale om varig bruksrett (servituttavtale).

Det viktigste formålet med statlige midler til sikring av friluftslivsområder, er å bedre tilgjengeligheten til friluftsområdet for allmennheten, særlig i nærheten av bostedsområder. Kun kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke.

Tilskudd 2020

Veiledning for utfylling av søknadskjema finner du på nettsiden til Miljødirektoratet.

×