Friluftsaktiviteter

Tilskudd til friluftsaktivitet

Mål: medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga.
Hvem kan søke?: frivillige organisasjoner registrert i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret) og interkommunale friluftsråd.

Tiltak som stimulerer direkte til friluftslivsaktivitet er prioritert, for eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Mindre deler av tilskuddet kan brukes til innkjøp av enkelt turutstyr og materiell som medvirker til å fremme friluftslivsaktivitetene (grense på ca 5 000 kroner). Utfyllende informasjon er å finne på Miljødirektoratet.

Søknad 2020
Søknadsfrist er 1. februar 2020. Veiledning for utfylling av søknadskjema finner du på Miljødirektoratet. Ved behov for hjelp til å opprette en søknad, ta kontakt med ESS-hjelpen på telefon: 951 23 500 eller e-post: esshjelp@miljodir.no.

Man kan ikke registrere søknad som privatperson når man søker på vegne av en organisasjon. Det skal registreres som "foretak/enhet" og ikke som privatperson.

Vedtak 2019
Her er Fylkesrådets vedtak i sak 92/19 Tilskudd til friluftsaktivitet 2019. Alle søkere er tilskrevet. I brevet står det viktig informasjon om vilkår og rapportering.  

Rapportering 2019
Rapporteringsfrist er 1. november 2019. I vedtaksbrevet står det hvor søker skal rapportere. Nyttige lenker:

  • Rapportering til Miljødirektoratet (logg inn med e-postadresse og passord). Husk å legge ved kvitteringer for å dokumentere utgiftene.
  • For å få utbetalt tilskuddet må utbetalingsanmodning fylles ut og sendes inn per e-post: postmottak@tromsfylke.no, i tillegg til rapport. For organisasjoner, friluftsråd og kommuner som har fakturasystem skal faktura sendes til:
    faktura-tromsfylke@nets.eu.

 

 

 

 

 

 

×