Troms fylkeskommunes kunstsamling

Aase Texmon Rygh, "møbius rund (stor)" (1992), Fylkeshuset i Tromsø
Aase Texmon Rygh, "møbius rund (stor)" (1992), Fylkeshuset i Tromsø

Troms fylkeskommune har opparbeidet seg en betydelig samling av kunst. Verkene er plassert i fylkeskommunale bygg som videregående skoler, tannklinikker og i Fylkeshuset. Samlingen består av ca. 1200 kunstverk, inkludert offentlige utsmykninger.
Troms fylkeskommune er et foregangsfylke for registrering av kunst i offentlig eie. I 2004 tok Troms fylkeskommune initiativ til en avtale med Nordnorsk Kunstmuseum om drift og kunstfaglig oppfølging av fylkeskommunens kunstsamling. Med avtalen har fylkeskommunen tatt et ansvar for å ivareta sikring og formidling av den offentlige kunstsamlingen. Troms fylkeskommune mener at kunstverk i offentlig eie skal være forsvarlig ivaretatt og tilgjengelig for allmennheten.

Gjennom samarbeidet med Nordnorsk Kunstmuseum har fylkeskommunen fått utarbeidet en database over hele fylkeskommunens kunstsamling, både innkjøp og utsmykninger og produsert katalogen Troms fylkeskommune katalog over kunstsamlingen.

Nordnorsk kunstmuseum administrerer en database over kunstverk i Troms fylkeskommunes eie. Alle verkene er fotografert, og registret hvor de befinner seg til en enhver tid.

Utsmykking av fylkeskommunale bygg

Flere oppdrag med kunst i offentlige rom i Troms vil styrke både produksjon og formidling av visuell kunst. Utsmykkingsoppdrag er både meritterende og inntektsbringende for kunstnere, og kan også stimulere til bli- og bolyst i landsdelen for kunstnere som engasjeres fra andre steder i landet. I byggebudsjettene til offentlige bygg settes det av midler til utsmykking.

Troms fylkeskommune setter pr. i dag 1% av byggebudsjettet til utsmykking. det oppnevnes en utsmykkingskomité for hvert byggeprosjekt. Den enkelte utsmykkingskomité skal bestå av fire representanter ifølge reglementet til Kunst i offentlige rom (KORO). en representant fra byggherren, en representant fra brukerne, en representant fra arkitekten og kunstnerisk konsulent. Representant fra Kulturetaten er sekretær for komitéen.

Der hvor byggesummen tilsier at det settes av en svært liten del til utsmykking, vil det ikke være hensiktsmessig økonomisk å sette ned en utsmykkingskomit~e. Kulturetaten vil her isted benytte seg av Nordnorsk kunstmuseums faglige vuurdering til innkjøp i samarbeid med Fylkesbyggesjef, arkitekt og representant fra brukere.

Troms fylkeskommunes kunstprosjekter i fylkeskommunale bygg

2015

Kunstprosjektet ved Senja videregående skole, Finnfjordbotn

Kunstfaglig prosjektleder: Marianne Darlén Solhaugstrand

Kunstnere: Siv Bugge Vatne, Päivi Laakso, Robert Johansson og Esther Maria Bjørneboe

2016

Kunstprosjektet ved Bardufoss videregående skole

Kunstfaglig prosjektleder: Arnold Johansen

Kunstnere: Mattias Härenstam, Ingeborg Annie Lindahl

Mattias Härenstram er engasjert for hovedprosjektet og skal skape et stedspesifikt kunstverk, mens Ingeborg Annie Lindahl skal lage et temporært kunstprosjekt, og gjennomføre et  verksted der både elever og ansatte får mulighet til å delta i utviklingsfasen til det midlertidige kunstprosjektet.

Bardufoss Høgtun videregående skole består av to opplæringssteder som skal samlokaliseres i 2017.  Byggingen av den nye skolen, Bardufoss vgs på Rustahøgda startet i september 2015 og forventes innflyttingsklar til skolestart i august 2017.KOM-ordningen
KORO (Kunst i offentlige rom) innførte i 2014 nye og forenklede retningslinjer for statlige tilskudd til kunst i kommunale og fylkeskommunale bygg. De nye retningslinjene innebærer at fylkeskommunene og kommunene selv får ansvaret for planlegging av utsmykkingsprosjekter og kvalitetssikring av disse. Dette arbeidet var tidligere tillagt de regionale samarbeidsutvalgene for utsmykking (RSU) som ble avviklet i 2014, og som frem til da var en del av Nordnorsk kunstnersenters oppgaver. Fylkeskommuner og kommuner som får innvilget midler og/eller produksjonsbistand har ansvar for gjennomføring av prosjektet, og bestemmer hvordan gjennomføringen skal organiseres.

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) tilbyr rådgiving og kompetanse i forhold til ny og forenklet modell for statlig tilskuddsordning for kunst i kommunale og fylkeskommunale bygg. Nordnorsk kunstnersenter er landsdelens felles kunstnersenter og del av Den nordnorske kulturavtalen.

Les mer om Kunst til kommunale og fylkeskommunale bygg (KOM) på KOROs nettsider.

×