Tid for å søke på driftstilskudd til dagligvarebutikker i Troms 2019

Frist for å søke er søndag 5.mai

Kommunene i Troms har i samarbeid med Troms fylkeskommune en tilskuddsordning som som skal sikre befolkningen på mindre steder og bygdesamfunn et tilbud av dagligvarer i sitt nærområde. Det kan gis driftstilskudd til butikker som tilbyr dagligvarer i slike samfunn.


Ordningen gjelder for butikker på steder med lang avstand til nærmeste alternative dagligvaretilbud og der kundegrunnlaget er for begrenset til å oppnå tilstrekkelig lønnsom drift.

Tilskudd er betinget av at den enkelte kommune setter av midler til sin andel av tilskuddsordningen. Finansieringen fordeles 50% fra Troms fylkeskommune og 50% fra kommunen. Kommunen forplikter seg til å dekke «egenandel» for inntil tre butikker.

Dersom flere enn tre butikker tilfredsstiller kriteriene for støtte i en kommune dekker fylkeskommunen hele støttebeløpet for de overskytende butikkene.

Søknad må sendes til kommunen innen 5.mai 2019. Kommunenes frist for oversendelse til Troms fylkeskommune v/næringsetaten er 2.juni 2019.
• Her kan du laste ned søknadsskjema.

For spørsmål om ordninga, kan rådgiver Karoline Davida Kaspara Robertsen kontaktes på e-post karoline.robertsen@tromsfylke.no eller telefon 77 78 83 88.

Retningslinjer for tilskuddsordning for dagligvarebutikker i utkantstrøk i Troms

Vedtatt i plan- og næringsutvalget 7.4.2003.

1. Ordningens mål og virkeområde

Tilskuddsordningen har som mål å sikre lokalbefolkningen på mindre steder og bygdesamfunn et tilbud av dagligvarer i sitt nærområde, gjennom tildeling av driftstilskudd til små butikker som tilbyr dagligvarer i slike samfunn. Ordningens virkeområde er øyer og steder med lang avstand til nærmeste alternative dagligvaretilbud, og der kundegrunnlaget er for begrenset for å oppnå tilstrekkelig lønnsom drift av dagligvarehandelen. Tilskuddene gis som ”bagatellmessig støtte” i henhold til EØS avtalens regler om slike tilskudd.

2. Samfinansiering fylkeskommune og kommune

Ordningen samfinansieres av Troms fylkeskommune og den enkelte kommune. Finansieringen fordeles med 50 % av tilskuddet fra kommunen og 50 % fra Troms fylkeskommune. Kommunen forplikter seg til dekning av egenandelen for inntil 3 butikker. Dersom flere en 3 butikker tilfredstiller kriteriene for støtte i en kommune, dekker fylkeskommunen hele støttebeløpet for de overskytende butikker. Dersom en kommune velger å gi lavere tilskudd en maksimal sats vil fylkeskommunen redusere sitt tilskudd tilsvarende.

3. Saksbehandlingsrutiner

Fylkeskommunen fastsetter maksimal tilskuddssats pr. butikk på basis av budsjett og antatt antall butikker som tilfredstiller kravene. Fylkeskommunen har ansvar for årlig utlysning/- annonsering av ordningen i fylket. Dagligvarebutikker skal sende årlig søknad om tilskudd til sin kommune. Kommunen kontrollerer om butikken oppfyller kravene i punkt 4 i retningslinjene før oversikt over tilskuddsberettigede butikker sammen med kommunens forpliktende innstilling til eget støttebeløp sendes fylkeskommunen. Alle søkere skal få melding om vedtak. Fylkeskommunen gjør en samlet vurdering av innsendte oversikter i forhold til budsjettramme, fastsetter endelig tilskudd og utbetaler fylkeskommunens andel til kommunene. Kommunene utbetaler tilskuddene i sin helhet til dagligvarebutikkene. Troms fylkeskommune - Regional utviklingsetat Tilskuddsordning for dagligvarebutikker i utkantstrøk i Troms

4. Kriterier for driftstilskudd

Butikken må oppfylle følgende kriterier for å være kvalifisert til støtte:


• Være beliggende på sted hvor det er bilvei 15 km eller mer til nærmeste dagligvarebutikk, eller i et øysamfunn uten fastlandsforbindelse, eller på sted uten bilvei til alternativ dagligvarebutikk, eller hvor det er særlig vanskelig kommunikasjon til alternativ dagligvarebutikk.
• Være beliggende i et samfunn med kundegrunnlag på inn-til 250 fastboende innbyggere.
• Ha en totalomsetning (ekskl. mva.) av dagligvarer som ikke overstiger 3,9 mill. kr. årlig
• Være dimensjonert og føre et sortiment i overensstemmelse med lokalmarkedets behov for dagligvarer.
• Drives på helårsbasis og ha tilfredsstillende åpningstider.

5. Klageadgang

Butikker som søker om tilskudd har klageadgang i henhold til forvaltningsloven og skal opplyses om dette ved melding om vedtak fra kommunen. Det anbefales at kommunene ser ordningen i sammenheng med kommunale utviklingsfond og tilpasser søknads- og klagebehandling i henhold tilretningslinjer for disse.

 

×