Økonomi

Budsjetteamet utarbeider rammene for og bistår de fylkeskommunale virksomhetene, etatene og sentrene (enhetene) i arbeidet med økonomiplan, årsbudsjett, budsjettoppfølging og årsberetning. I tillegg bistår teamet enhetene i arbeidet med økonomistyring og budsjettoppfølging gjennom året. Fagspesifikke områder og  forvaltning av virkemidler, tilskudd, utlån m.v. har fagetatene selv ansvaret for.

Budsjetteamet bistår også med nødvendige økonomiske beregninger, prognoser og oversikter gjennom året. Teamet formidler informasjon, gir råd, opplæring og veiledning, samt praktisk bistand til enhetene i spørsmål relatert til budsjetteamets ansvarsområder og hovedoppgaver.

Regnskapsteamet står ansvarlig for bokføring av fylkeskommunens samlede regnskap, og svarer på spørsmål fra elever, kunder, leverandører, samarbeidspartnere og brukere av fylkeskommunale tjenester. Vi informerer om at det er ønskelig at den som skal kontakte fylkeskommunen, først kontakter den virksomhet og/eller enhet forespørselen gjelder.

Regnskapsteamet yter intern service mot videregående skoler, tannklinikker, andre virksomheter, etater og sentra knyttet til:

  • Regnskapsregler
  • Bokføringsregler
  • KOSTRA og kontoplan
  • Merverdiavgift og mva-kompensasjon
  • Andre henvendelser som gjelder fylkeskommunalt regnskap
×