Fylkesrådet varsler nå oppstart av et arbeid som skal munne ut i ny strategi for karriereveiledning, voksenopplæring og dokumentasjon av kompetanse. Målgruppen er voksne (over 19) som mangler relevant utdanning og som står i fare for å bli værende utenfor arbeidsmarkedet.

Det overordnede målet for et restrukturert tilbud er at enda flere skal fullføre og bestå videregående opplæring i Troms. Tilbudet til voksne skal være en del av den helhetlige videregående opplæringen, med samme kvalitet som for andre målgrupper. Tilbudet vil bli mer treffsikkert ved at det blir mer individuelt rettet. Nettskolen Troms vil gi nye muligheter for å nå flere.

Sammensatt målgruppe

«Voksne» er ingen enhetlig gruppe. Det kan være unge personer som verken er i jobb eller i utdanning, det kan være personer som har for lav utdanning, for svake grunnleggende ferdigheter og/eller norskferdigheter til å kunne oppfylle kravene i arbeidslivet. Det kan også være personer som ikke får godkjent den kompetansen de har med fra utlandet.

- Vi er nå i den spesielle situasjonen her nord at det er godt om arbeidsplasser, samtidig som ungdomskullene blir lavere. Vi trenger rett og slett flere kvalifiserte hoder og hender. Da utgjør gruppen voksne det største potensialet. Vi tenker vi skal kunne nå dem stedlig eller digitalt der de bor, for å tilføre den kunnskapen og kompetansen de trenger for å skaffe seg eller skape seg en jobb. Altså godt for den enkelte og godt for samfunnet, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V).

Én veg inn

Det foreslås etablert en ny administrativ enhet i fylkeskommunen for karriereveiledning, opplæring og dokumentasjon av kompetanse for voksne. Enheten og tiltakene vil ivareta de utvida kompetanseoppgavene foreslått i regionreformen, kompetansereformen «Lære hele livet» og i Norges offentlige utredninger «Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn».

Bred involvering                                                                                                                                         

Det skal nå utarbeides en plan for oppfølging av fylkesrådets anbefalinger, med bred involvering av berørte parter. Forslag sendes på høring våren 2019, med sluttbehandling i fylkestinget i juni.

 

×