Nå kan du søke støtte til rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Fylkeskommunen forvalter midler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Midlene er del av jordbruksavtalen og for 2019 er rammen for Troms 672.000 kroner og tilbakeførte midler fra tidligere år. Søknadsfrist for ordningen 1.mars 2019.

Prioriterte områder for ordningen er i følge tildelingsbrevet fra Landbruks- og matdepartementet 2019:

  • Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til landbruks- og gartnerutdanningen og til høyere utdanning i landbruksfag.
  • Tilskudd til kompetansehevende tiltak og støtte til etter- og videreutdanningstilbud for næringsutøvere i landbruket.

Målgruppen for ordningen er landbruksorganisasjoner, lag, foreninger, kommuner, kursarrangører og utdanningsinstitusjoner etc.

Bruk av midlene skal forankres i Regional plan for landbruk for Troms 2014-2025 med tilhørende handlingsprogram, fylkeskommunens øvrige strategier, samt regionalt næringsprogram for landbruket i Troms og Finnmark 2019-2022.

Retningslinjer for ordningen ble vedtatt av fylkesrådet i sak 59/10.

Ved behandling av søknadene så kan søknader over denne ordningen bli vurdert opp mot søknader over Utrednings- og tilretteleggingsmidler i landbruket fylkesmannen i Troms forvalter, og motsatt.

Søknader skal sendes elektronisk på www.regionalforvaltning.no, støtteordning Troms fylkeskommune - Rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

Spørsmål kan rettes til Troms fylkeskommune ved spesialrådgiver Kjetil Helstad, kjetil.helstad@tromsfylke.no eller tlf. 77 78 81 94.

×