Nå blir det billigere for flere å ta buss i Troms

Fylkestinget i Troms har vedtatt at en skal gå fra 234 til 11 soner for buss i Troms fylke. Det vil i praksis bety billigere bussreiser for mange reisende.

Hensikten med omlegginga er å stimulere til økt bruk av buss og forenkling av prissystemet og dermed gjøre reisen mer tilgjengelig for passasjerene. I tillegg er det ønskelig å få samme prissystem på buss over hele fylket, legge til ette for enklere bruk av mobillett i hele fylket, redusere tidsbruk på billettering i buss, redusere omfang av kontanter om bord i bussen og å følge den teknologiske utviklinga innen billettering nasjonalt og internasjonalt.

Endringa er planlagt å tre i kraft fra våren 2019.

De nye sonene i Troms fordeler seg slik:

 1. Tromsø
 2. Lenvik, Tranøy, Torsken, Berg, Sørreisa
 3. Harstad, Kvæfjord
 4. Skånland, Ibestad (+ Tjeldsund fra.2020), Gratangen, Lavangen, Salangen og Dyrøy
 5. Bardu
 6. Målselv
 7. Balsfjord
 8. Storfjord og Kåfjord
 9. Lyngen og Karlsøy*
 10. Nordreisa og Skjervøy

*Lyngen og Karlsøy har ikke reiser med buss på tvers av kommunegrenser, men er satt sammen for å holde soneantallet lavest mulig

Enklere system

Det har vært viktig å definere et sonesystem som er enkelt å forstå. Derfor er kommunegrenser en egnet måte å dele dette inn.

For de aller fleste vil den viktigste endringen være at man kan reise lenger i sone 1, sammenlignet med tidligere. Det har ikke vært et mål å dele inn sonene i like store regioner (arealstørrelse) eller antall innbyggere, men bygger mer på reisemønster og hvilke kommuner som naturlig hører sammen.

Det er særlig tatt hensyn til kommuner/regioner som har et felles arbeidsmarkedsområde. Likevel er det et overordnet prinsipp at det totale inntektsnivået må opprettholdes. Derfor er sonene langs f.eks. det regionale busslinjenettet satt med hensyn til det. Troms har regionale busser over lange distanser i sitt offentlige transporttilbud, som f.eks. Tromsø – Narvik og Tromsø – Alta. Det er en viktig del av årsaken til at vi ikke foreslår færre enn 10 soner.

I en del fylker med flere innbyggere er dette ofte kommersielle tilbud som ikke følger offentlige prisregulativer.

Flere andre fylker har gjort en tilsvarende soneforenkling: Oslo, Akershus, Agderfylkene, Rogaland, Trøndelag, Hordaland m.fl. Erfaringene herfra er i stor grad positive

Passasjerer setter pris på forenkling

Det er ikke til å unngå at noen vil kunne få litt dyrere bussreise enn i dag, men veldig mange vil også få billigere billetter. Erfaringene fra andre fylker er at passasjerene setter pris på denne forenklingen. Endringer i forutsetninger og inndeling vil kunne endre inntektsgrunnlaget i ny sonestruktur.

Prisoversikt kommer senere

Fylkesrådet kommer til å gjøre vedtak i en egen sak om priser for kollektivtransport, men dette ligger til grunn for forslaget om ny sonestruktur:

 • Felles billettpris for alle i sone 1 – uavhengig av hvor i fylket man kjøper billetten.
 • Samme pris for alle forhåndskjøp – dvs. med mobillett, reisepenger og billettautomat.
 • Det er dyrere å betale med kontanter/bankkort på bussen enn med mobillett/Tromskortet/automat. Differansen er 20 %, avrundet oppover til hele 10 kr.
 • Prisene økes fra 2018 til 2019 med ca. 10 % på enkeltbilletter og ca. 5,5 % på periodebilletter.
 • Prisene for forhåndskjøpt enkeltbillett voksen økes fra 31,20 til 35 kr. for voksen i sone 1. Priser sone 2-6 følger omtrent dagens nivå i snitt.
 • Prisen for barn går ned fra kr. 19,- til kr, 18,- i sone 1.
 • Maksimalpris for enkeltbillett ved 6 soner på reiser internt i fylket.
 • Prisene for periodebillett 30 dager har hatt liten prisjustering de siste årene og økes med ca. 40 kr. for voksen i sone 1. Maksimalpris slår inn ved 3 soner.
 • Kampanjeprisen for periodebillett 30 dager i Harstad trappes opp gradvis.


Det legges opp til en evaluering av ordningene, trolig etter årsskiftet 2020/2021. Dersom Troms og Finnmark fylkeskommuner slås sammen, er det naturlig å se på en sonemessig integrasjon mellom de to fylkene.

 

Se alle sakspapirene og vedtak her (sak 103/18).

×