Fylkesrådet fullfører Drivkraft-satsing med tilskudd til Nord-Troms

Fylkesrådet har innvilget inntil 1,45 millioner kroner til Nord-Troms regionråd til det strategiske kommunerettede samarbeidsprosjektet Drivkraft Nord-Troms. Med dette fullføres satsingen, som nå dekker hele fylket.   
 
Drivkraft-satsingen er fylkets oppfølging av Byregionprogrammet (ByR) og Nord-Tromssatsingen – to viktige regionale satsinger på nærings- og utviklingssamarbeid de siste årene. Tidligere har Midt-Troms regionen, Harstadregionen og Tromsøregionen alle fått på plass finansiering fra fylkeskommunen til sine respektive Drivkraft-prosjekter, der satsingsområdene prosjektene baserer seg på de involvertes felles utarbeidede strategiske næringsplaner for hvert av prosjektene. Troms fylkeskommune har prioritert 5,85 mill. kroner til satsingen, som utløser tilsvarende investeringer ute i regionene.
 
- Tilbakemeldingene fra regionene har vært at det har vært behov for videre oppfølging og midler til både prosess og kapasitet. Med Drivkraft-satsingen har vi lykkes med å få dette på plass, der ressursene brukes på det regionene selv har definert som viktigst. Vi har derfor store forhåpninger til hva som kan komme ut av disse prosjektene, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).
 

Samordner kompetansearbeidsplassene i regionen

Drivkraft Nord-Troms skal, som de andre prosjektene, blant annet bidra til inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn og særlig medvirke til å styrke kommunenes evne til å planlegge, mobilisere, samarbeide og gjennomføre utviklingstiltak. For Drivkraft Nord-Troms del skal dette oppnås gjennom fire satsingsområder; Drivkraft Campus Nord-Troms, Drivkraft ungdom, Drivkraft kvenkultur og Drivkraft grensesamarbeid.
 
- Dette er et stort og godt prosjekt, med de fire drivkraftstolpene i kjølvannet av oppgavemeldinga som vi har tatt tak i. Vi ser at det er nødvendig å samhandle, og dette prosjektet kommer til å være med på at man får samordnet kompetansearbeidsplassene i regionen, som språksentrene for kvensk og samisk, studiesenteret, videregående skole og ikke minst den blå havbrukslinja på Skjervøy sier leder av Nord-Troms regionråd, Svein Oddvar Leiros.
 

Hele Troms er med

Drivkraft Nord-Troms tar blant annet for seg å utvikle varige samarbeidsmodeller mellom kompetansemiljø i regionen, og øke sysselsetting med en gjennomsnittlig årlig vekst på 50 sysselsatte. Gjennom de fire drivkraft-satsingsområdene skal dette gjøres ved å jobbe for en fleksibel campus-modell for Nord-Troms, og gjennom denne styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen. Det skal gjennom prosjektet også utvikles og prøves en pilotmodell for ungdomsmedvirkning i kommunene i regionen, der det i kommende valgperiode er satt mål om etablering av ungdomsråd i alle kommuner. Gjennom prosjektet ønsker Nord-Troms regionråd videre å intensivere revitalisering av kvensk kultur og identitet gjennom å bygge et sterkere og bredere fagmiljø med flere kompetansearbeidsplasser. Prosjektet omfatter en satsing på grensetjenesten, der en gjennom økt samhandlingen over landegrensene vil legge til rette for næringsutvikling og rekruttering av arbeidskraft.
 
- Vi er veldig glade for dette positive vedtaket fra Troms fylkeskommune. Det har stor betydning for videreutvikling av regionen og for å kunne bevare kompetansen i vår region, sier Leiros.
 
- Det blir spennende å følge utviklingen i Drivkraft-satsingen vår videre, der de ulike regionene i fylket satser på litt ulike elementer; i Midt-Troms sjømat og forsvar, i Harstadregionen kompetanse, nytenking, entreprenørskap, trender og framtidsforskning, i Tromsøregionen attraktivitet for utvikling og etablering, innovasjon og bærekraftig verdiskaping, infrastruktur, transport og areal, og nå Nord-Troms med sine fire satsingsområder. Jeg har tro på at dette i sum vil gjøre en virkelig forskjell for fylket vårt, der satsingen også viser hvilken viktig rolle fylkeskommunen har som samfunnsutvikler, avslutter fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen.

 

×