Første møte i arbeidsutvalget

Mandag 11. februar møttes arbeidsutvalget for sammenslåinga av Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune for første gang.

Arbeidsutvalget leders av Kari-Anne Opsal (ap), mens Ulf Trygve Ballo (Ap) er nestleder. De øvrige medlemmene er:

 • Ragnhild Vassvik (Ap)
 • Willy Ørnebakk (Ap)
 • Ivar B. Prestbakmo (Sp)
 • Christine B. Killie (H)
 • Jo Inge Hesjevik (H)
 • John Karlsen (Frp)
 • Arne Liaklev (MDG)
 • Trine Noodt (V)


Oppgaven til arbeidsutvalget er å bistå fellesnemnda med å forberede, samordne og gjennomføre sammenslåingen av de to fylkeskommunene.
Arbeidsutvalget innstiller til fellesnemnda i alle saker som fremmes for fellesnemnda, med unntak av saker som med hjemmel i lov eller etter delegasjon fremmes av andre. Arbeidsutvalget har fullmakt til å fatte vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell karakter.

Sakslista for det første møtet er som følger, sakspapirene er lenket til i sakstitlene:

 • Sak 1/19 - Oppgaver som må gjøres innen utgangen av 2019
  Vedtak:
  1. Arbeidsutvalget tar sak vedrørende «oppgaver som må gjennomføres innen utgangen av 2019» til orientering.
  2. Arbeidsutvalget ber prosjektledelsen utarbeide skisser til ledelsesstruktur for den nye fylkeskommunen. Plan for eventuell framleggelse og behandling i underutvalg, arbeidsutvalg og fellesnemnd avtales nærmere med fellesnemndas ledelse.

 • Sak 2/19 - Gjennomgang av mandat arbeidsutvalget
  Vedtak:
  1. Arbeidsutvalget tar reglement for arbeidsutvalget til orientering.

 • Sak 3/19 - Presisering godtgjøringsreglement
  Vedtak: 
  1. Etter arbeidsutvalgets avklaringer er «Godtgjørelsesreglement for fellesnemda, arbeidsutvalget, partssammensatt utvalg og øvrige folkevalgte organ som følger:
  Reglementet gjelder for folkevalgte medlemmer og varamedlemmer i fellesnemnda, arbeidsutvalget, partssammensatt utvalg, underutvalg og eventuelle andre folkevalgte organ fellesnemnda oppretter i prosjektorganisasjonen for sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner.
  Basis lønn stortingsrepresentant 2019 Årslønn 956 500 kroner.
  Anslått timelønn 480 kroner.
  Merknad
  Godtgjørelse, pr folkevalgt
  I perioden 11 mnd., desember 2018 tom oktober 2019

  100 % frikjøp
  Politikere som er frikjøpt 100%, enten i fellesnemda, arbeidsutvalg eller egen fylkeskommune får verken fast godtgjørelse eller møtegodtgjørelse.

  Tillitsvalgte som er 100% frikjøpt i egen fylkeskommune får ikke møtegodtgjørelse for møter i partssammensatt utvalg.

  100 % av basis. Kr. 956.500 (pluss sosial kostnader) 876 791
  Fast godtgjørelse
  Fellesnemdas medlemmer.
  2,3 % Kr. 21 999 20 165

  Fast godtgjørelse
  Arbeidsutvalgets medlemmer.

  Arbeidsutvalgets medlemmer beholder også fast godtgjørelse som medlem av fellesnemda.

  8.32% Kr. 79 580 (+ 21 999) 72 948
  Møtegodtgjørelse, lav sats
  ⦁ Medlemmer i underunderutvalg- gjelder også partssammensatt utvalg - som også er medlem i fellesnemda.
  ⦁ Varamedlemmer til underutvalg /partsammensatt utvalg som også er medlem av fellesnemda.
  ⦁ Medlem av au som også er medlem/varamedlem av underutvalg/partsammensatt utvalg får ingen møtegodtgjørelse i disse utvalgene
  Møte 1 – 3 timer, - 2 x basis timelønn.
  Møte over 3 timer, 4 x basis timelønn.

  960

   

  1 920

   

  Møtegodtgjørelse – høy sats
  ⦁ Medlem av underutvalg/partsammensatt utvalg som ikke er medlem av fellesnemda.
  ⦁ Varamedlemmer i underutvalg/partsammensatt utvalg som også er medlem av fellesnemda.
  ⦁ Varamedlem til fellesnemda.
  ⦁ Medlem av au som også er medlem/ varamedlem av underutvalg/partsammensatt utvalg får ingen møtegodtgjørelse i disse utvalgene

  Til underutvalg kan det velges medlemmer som ikke er medlem av verken fylkesting eller fellesnemd.

  Møte 1-3 timer, - 3 x basis timelønn.
  Møte over 6 timer, 6 x basis timelønn.

  1 440

  2 880

   
  Tapt arbeidsfortjeneste Legitimert kr. 4.343, 48
  Ulegitimert kr. 3.838,42
  Finnmark sine satser legges til grunn.  
  Reise – og kostgodtgjørelse Utgifter til reise og opphold, samt kostgodtgjøring dekkes etter bestemmelsene i Statens reiseregulativ.    

 

 • Sak 4/19 - Erfaringer og råd ved sammenslåingsprosesser
  Vedtak:
  1. Arbeidsutvalget tar orienteringen til etterretning.

 • Sak 5/19 - Budsjettregulering
  Vedtak:
  1. Arbeidsutvalget tar prosjektledelsens orientering om økonomisk situasjon til orientering.
  2. Arbeidsutvalget gir følgende innstilling til fellesnemnda:
  a. Fellesnemnda vedtar følgende justeringer av nemndas budsjett.
  Hovedaktivitet Budsjett 2019 Forslag til justering Nytt budsjett 2019 Behov ikke dekket
  Politisk ledelse av fellesnemnda 2.000.000 - 2.010.000  
  Møter i fellesnemnda 3.500.000 750.000 4.250.000  
  Møter i AU, PSU og øvrige utvalg 6.000.000 1.000.000 5.000.000  
           
  Prosjektledelse 1.000.000 200.000 1.200.000  
  Prosjektorganisasjon, reise mm. 5.000.000 - 5.000.000 7.500.000
           
  Anskaffelser av IKT-systemer mm 9.500.000 - 9.500.000 20.000.000
           
  Avsetning for usikkerhet 1.000.000 - 1.000.000 2.500.000
           
  Totale kostnader 28.000.000 - 28.000.000 30.000.000
           
  Finansiering        
  Rest KMD-midler til engangskostnader -28.000.000 - -28.000.000  

 

b. Fellesnemnda ber underutvalg for budsjett og økonomiplan å skape nødvendig handlingsrom i budsjett for 2020 til å gjennomføre de aktiviteter som ikke kan gjennomføres i 2019.

 

 


Arbeidsutvalget har sitt neste møte mandag 25. februar. Neste møte i fellesnemnda er satt til tirsdag 26. og onsdag 27. februar.

 

×