7.-9. april var fylkestingets plan- og økonomikomité på studietur til Svalbard, Longyearbyen. Plan og økonomikomiteen har ansvar for internasjonalt arbeid og for Nordområdepolitikken. Svalbard ble valgt av flere grunner. Målsetning med turen var å få mer kunnskap, ha dialog og diskutere mulige områder for samarbeid. Dette spesielt i lys av Troms fylke har inngått en samarbeidsavtale med Lokalstyret i Longyearbyen.

Troms har signert en samarbeidsavtale med Longyearbyen lokalstyre 8 juni 2018. Denne avtalen bygger på de eksisterende og etablerte praksis der fagmyndigheter på fastlandet også har ansvar for tilsyn med virksomhet på Svalbard. Eksempelvis har Fylkesmannen i Troms tilsynsansvar for skolevesenet, med svalbardfaglig bistand fra Sysselmannen, mens Nord RHF gjennom Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN Tromsø) har ansvaret for de offentlige helsetjenestene på Svalbard.

For øvrig har utdanningsetaten i Troms fylkeskommune en samarbeidsavtale med Longyearbyen lokalstyre innenfor videregående opplæring, med fokus på samarbeid om utdanningstilbud, fagopplæring, eksamensamarbeid, skoleadministrative systemer, digitale læringesressurser, samt nettverk og kompetanseutvikling. Av øvrige etablerte samarbeidsfelt mellom institusjoner i Troms og på Svalbard kan nevnes høyere utdanning og forskning, miljø- og klimaspørsmål, rom-/jordforskning og helse- og velferdstjenester. 

Ut fra de mange koblingene mellom Troms og Svalbard har det vokst frem et ønske om å formalisere samarbeidet. Det hører også med i bildet at den nye Troms og Finnmark fylkeskommune vil stå i en særstilling når det gjelder nordområdepolitikk og forholdet til Russland, jf. innstillingen til Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite etter behandlingen av stortingsmeldingen om regionreformen (Meld. St. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver)  i juni 2017. I et slikt scenario er det viktig å inkludere Svalbard som samarbeidspartner. I tillegg bidrar fylkeskommunens Urbane Arktis-program, hvor Longyearbyen lokalstyre er invitert til å delta, til en arena for innspill til politikkutforming for våre områder hvor Svalbard har en naturlig plass.

I løpet av besøket til Longyearbyen hadde plan og økonomikomiteen møter med Lokalstyre på Svalbard, Sysselmannen, UNIS og Visit Svalbard. Det ble diskutert spørsmål om beredskapsarbeid, næringsutvikling, innovasjon i Arktis, reiseliv, utdanning, kompetanse og forskning. Overordnede politikkutforming for Svalbard og forestående fylkessammenslåing ble også temaer for diskusjon og meningsutveksling. Videre oppfølging av samarbeidsavtalen var det også satt fokus på.

 «Dette har vært en meget nyttig befaring for plan- og økonomikomiteen. Svalbard er det området i Arktis hvor klimaendringene vises sterkest og mye av de erfaringene som de har gjort seg på Svalbard kan vi lære av og bruke denne kunnskapen i kommuner på fastlandet. Samtidig kan vi også bidra med våre ressurser, faglige nettverk og kunnskap for å støtte den spennende utvikling som skjer på Svalbard og synliggjøre muligheter og fagmiljøer både for nasjonale og internasjonale interessenter», - sier komiteleder Torbjørn Bongo (Ap).

Bildet viser fra v.: Irene Lange Nordahl (Sp), Ane-Marthe Sani (KrF), Kari Anne Opsahl (Ap), Kristian Eilertsen (FrP), Ellen Øseth (SV), Torbjørn Bongo (Ap), sysselmann Kjerstin Askholt, Ole Johan Rødvei (H), Håvard Kyvik Gulliksen (H) og Knut Werner Hansen (Ap)

×