Vaksine

BHTs bistand i forbindelse med vaksinering

I forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 6 er det krav om at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne tilbys sikker og effektiv vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for. Berørte arbeidstakere skal gis informasjon om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere. Arbeidsgiver skal dekke utgiftene ved vaksinasjonen. En effektiv vaksine gir god beskyttelse mot å bli smittet. En sikker vaksine gir ikke vesentlig helserisiko for den som lar seg vaksinere. Den offentlige helsetjenesten og Nasjonalt folkehelseinstitutt har oversikt over hvilke vaksiner som er tilgjengelige, og kan gi råd om vaksinering. Vaksinasjon må ikke føre til falsk trygghet, slik at en slapper av på smittevernarbeidet og hygienen. Vaksinasjon kommer i tillegg til alle andre smitteforebyggende tiltak og den opplæring og instruksjon som skal gis på arbeidsplassen. Arbeidstilsynets veiledning om biologiske faktorer, kapittel 6 Vernetiltak.

Det er frivillig for arbeidstakerne å ta imot tilbudet om vaksinasjon. Spørsmålet om vaksinasjon må ses i forhold til alvoret i den infeksjonssykdommen en vil beskytte seg mot. Det er arbeidsgiverens ansvar å vurdere risikoen for smitte. Arbeidsgiveren bør ha retningslinjer for bruk av de vaksiner som er aktuelle for virksomheten. Dette bør dokumenteres. Tilbud om vaksinasjon bør gis skriftlig, og det bør dokumenteres når slike tilbud er gitt. Berørte arbeidstakere skal gis informasjon om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere. Det er frivillig for arbeidstakerne å ta imot tilbudet om vaksinasjon.

Vaksinasjonen må utføres av kyndig helsepersonell. Hvem som skal utføre vaksinasjon avgjøres av leder på virksomheten.

På grunnlag av risikovurderingen skal arbeidsgiver tilby vaksinasjon(kommentarer til forskrift om utførelse av arbeid kapittel 6.) Er det uklart om vaksinasjon skal tilbys, bør arbeidsgiveren fremlegge saken for Arbeidstilsynet.

Risikovurderingen bør gjøres for den enkelte arbeidstaker og bør ta hensyn til følgende
• Hvilke biologiske faktorer kan forekomme?
• I hvilke arbeidssituasjoner (også rengjøring og vedlikehold)?
• Hva er konsekvensen av smitte?
• Hvilke tiltak er nødvendige (eks. opplæring, arbeidsrutiner, inneslutningstiltak, verneutstyr, vaksiner…)?
• Hvilke tiltak er gjennomført – hvilke skal gjennomføres?
• Hvilke tiltak er ikke gjennomført – og hvorfor ikke?
• Hvordan er avvikshåndteringen – rutiner for uhell – beredskapsplaner?

Folkehelseinstituttet har laget en tabell over de vaksinene som kan være aktuelle for de angitte yrkesgruppene. Det innebærer ikke automatisk indikasjon for alle de angitte vaksinene til alle arbeidstakere i en yrkesgruppe, siden arbeidsoppgavene kan variere fra person til person. Se også kapitlene på fhi.no om de enkelte vaksinene.

Bedriftshelsetjenestens tilbud innen fagområdet:

Bistå arbeidsgiver med å risikovurdere og organisere vaksineringen

×