Målretta helsekontroll

BHTs bistand Målretta helsekontroll

Noen påvirkninger vi kan ha i arbeidslivet er dokumentert å kunne medføre helseskade. Målrettede helseundersøkelser er medisinske undersøkelser som kan bestå av helsesamtaler og utvalgte kliniske undersøkelser egnet for å kunne avdekke helseskade som konsekvens av den bestemte påvirkningen.

Hensikten er forebygging ved å:
· fange opp om det er årsaker som gjør arbeidstakeren ikke bør utsettes for den aktuelle påvirkningen
· informere om hvilke helsekonsekvenser den bestemte påvirkningen kan medføre og hvordan arbeidstakeren kan beskytte seg
· foreslå forebyggende tiltak overfor arbeidsgiver gjennom anonymiserte rapporter etter gjennomføring av helsekontroller av gruppe arbeidstakere

Det er beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid, hvilke risikoforhold som kan tilsi at arbeidstakere skal ha egnet helseundersøkelse. Følgende kapittel tar for seg risikoforholdene:

Farlige kjemikalier, kapittel 3
Støv med asbestfiber, kapittel 4
Biologiske faktorer, kapittel 6
Støy eller mekaniske vibrasjoner, kapittel 14
Ioniserende stråling, kapittel 15
Kunstig optisk stråling, kapittel 16
Arbeid under vann eller økt omgivende trykk
Gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid, kapittel 27

De nevnte påvirkninger medfører ikke alltid et krav om målrettede helseundersøkelser, men det er en risikovurdering som skal ligge til grunn for hvem som er aktuelle for helsekontroll innen disse kapitlene. Bedriftshelsetjenesten kan veilede/bistå ved risikovurdering.

I tillegg til de nevnte forskrifter står det om helsekontroller i Arbeidsmiljøloven kap. 10 § 10-11 at arbeidstakere som hovedsakelig utfører arbeid om natten skal gis tilbud om helsekontroll før tiltredelse og deretter med jevne mellomrom.

×