MVA / Moms

Hva vet du og hva bør du vite om merverdiavgift (mva)?

Vet du som attesterer og anviser fakturaer forskjell på de ulike avgiftskodene i økonomisystemet? Les innholdet på disse sidene grundig – så håper vi du forstår mer av:

  • Forskjellene mellom merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftskompensasjonsloven
  • Forskjell på de ulike avgiftskodene i økonomisystemet og konsekvensene av å bruke en tallkode i stedet for en bokstavkode som tilsynelatende er lik
  • Om du som økonomiansvarlig på f.eks. en videregående skole med hånden på hjertet kan si at skolen ikke har avgiftspliktig omsetning (f.eks. kiosksalg fra kantina på mer enn 50.000 kr pr år)
  • Hva du skal gjøre i forhold til merverdiavgift om du kjøper varer eller (fjernleverbare) tjenester fra utlandet 
  • Om det alltid er rett å fakturere uten å beregne merverdiavgift internt i fylkeskommunen
  • Om hva som er «omsetning» i forhold til KOSTRA og merverdiavgiftsloven, og hva som skiller dette fra fordeling av utgifter i fylkeskommunens regnskap
  • Om hva begrepet «lovpålagte tjenester» dekker i forhold til rett til krav om mva-kompensasjon, og om din enhet har tjenester som ikke er lovpålagte.

Hva er mva-kompensasjon?

Den generelle kompensasjonsordningen for merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner m.fl. ble innført i 2004. Formålet med ordningen er å motvirke konkurransevridningene som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, mellom egenproduksjon versus kjøp av varer og tjenester fra privat sektor. Slik konkurransevridning kan oppstå i tilfeller hvor kommunale og fylkeskommunale institusjoners egen fremstilling av vare eller tjeneste skjer uten plikt til å beregne merverdiavgift, mens anskaffelse av en tilsvarende vare eller tjeneste fra private blir avgiftsbelagt.

Kompensasjonsordningen medfører at fylkeskommunen får refundert betalt merverdiavgift. Dette skal dekke opp for det opprinnelige trekket i rammetilskuddet til fylkeskommunen ved innføring av ordningen.

Ordningen gjelder for kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, barnehager, kirkelig fellesråd og menighetsråd. I tillegg gjelder den for private og ideelle virksomheter som utfører oppgaver som kommunen/fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov innen helse, sosial eller undervisning (Kilde: Skatteetaten.no).

Økonomisenteret sender kompensasjonskravet til Skatt Nord annenhver måned. Regelverket medfører at fylkeskommunen har korte foreldelsesfrister, og at innkommende fakturaer må behandles raskt!

Mva-kompensasjon utgjør en viktig inntekt for fylkeskommunen

Vi er derfor avhengig av at alle som attesterer og anviser fakturaer, gjør dette innenfor de frister som foreligger (fakturaens betalingsfrist), samt påfører eller sjekker at rett MVA-kode er påført bilaget/i Unit 4. Videre har alle virksomheter ansvar for å kontrollere i etterkant at alle bokførte bilag har MVA-kode, og at eventuelle feil korrigeres før kravet foreldes.

Dersom MVA-kode ikke brukes og feilen ikke blir rettet opp innenfor gjeldende frister, fører det til at driftsbudsjettet til virksomheten blir belastet med for høye kostnader! I henhold til mva-kompensasjonsloven er vi som hovedregel berettiget mva-kompensasjon på alle innkomne faktura som inneholder MVA, med unntak av følgende:

  • Tjenester uten mva-plikt (uten mva på fakturaen) og tjenester utenfor fylkeskommunalt ansvarsområde - slike skal alltid ha MVA-kode 0 (med unntak av der vi driver merverdiavgiftspliktig næringsvirksomhet (etter merverdiavgiftsloven) der tallkoder brukes for inngående MVA).
  • Kjøp som ikke gir rett til mva-kompensasjon ifølge loven, f.eks.bevertning, velferdstiltak til ansatte, gaver, reklameutgifter, kunstutsmykning m.m.
×