Fond

Om bundne fond

Egenkapitalens fondsdel representerer økonomiske midler avsatt i drifts- og investeringsregnskapet "til senere bruk".

De avsatte midlene klassifiseres i bundne og ubundne fond, hvor midler avsatt til bundne fond er øremerket til et bestemt formål av andre enn fylkeskommunen selv eller som følge av bestemmelser i lov og forskrift.

Vilkårene, gitt i lov, forskrift eller avtale, knyttet til midlene på bundne fond innebærer en økonomisk forpliktelse for fylkeskommunen til å utføre den aktiviteten avsetningen var betinget av. 

Bundne fond må forstås som avsetninger som er begrunnet i medhold av lov, forskrift eller avtale og som er reservert særskilte formål.

Avsetninger som ikke er begrunnet i medhold av lov, forskrift eller avtale er da å anse som frie fond.

Håndtering av bundne fond i regnskap 2019

I fylkeskommunens regnskap står bundne midler avsatt på fond på balansekontoer som starter med 2.51.99 (pluss 3 siffer som indikerer sektor/eier av midlene).

I forbindelse med avsetninger gjort i regnskapet for 2018, ble all dokumentasjon kontrollert for å sikre at det forelå grunnlag for avsetning til bruk senere år.

Med unntak av "statlige midler som er overførbare" (f.eks. spillemidler, regionale forskningsfond, distrikts- og regionalpolitiske virkemidler o.l.), spesielle avtalefond (f.eks. blåfondet), samt noen særfond (stipendiefond/gavemidler mm.), viste dokumentasjonen knyttet til alle andre fondsmidler at gjennomføring av prosjekt og bruk av restmidler på fond vil bli gjort i 2019.

I løpet av våren 2019 vi derfor samtlige fondsmidler bli gjennomgått og inntektsført i de respektive enhetenes regnskap. Økonomisenteret vil stå for dette arbeidet, men berørte enheter vil bli orientert.

Dersom det likevel viser seg at de aktuelle prosjektmidlene ikke vil medgå i 2019-regnskapet og ønskes avsatt til bundne fond for bruk senere år (fra og med 2020), må ny dokumentasjon innhentes fra tilskuddsgiver (ekstern part). Innhenting av ny dokumentasjon må foregå i god tid før årsoppgjøret 2019.

 

×