Betalingsløsninger

Økonomisenteret har, etter avtale med Utdanningsetatens ledelse, satt i gang et arbeid med å etablere nye og re-strukturere allerede eksisterende betalingsløsninger, i denne omgang ved fylkets videregående skoler.

I den forbindelse sendte vi våren 2018 ut en spørreundersøkelse via vår bankforbindelse SpareBank1 Nord-Norge. Undersøkelsen ble sendt til 2-3 ansatte ved skolene som antas å ha verdifull informasjon om betalingsløsninger og –rutiner (for eksempel avdelingsleder drift, kontoransatt og kantineansatt). Vi ba om innspill for å utarbeide nye rutiner i tråd med foretrukne løsninger og gjeldende regelverk. Til sammen 17 medarbeidere ved de ulike skolene svarte på undersøkelsen. 

Arbeidet med å endre betalingsløsningene innebærer å gradvis avvikle/samle bankkontoene som er tilknyttet daglig drift ved skolene, samt redusere bruken av kontanter ved skolene.

Bakgrunnen for dette er bl.a.:

  • Lov og forskrift om bokføring stiller krav som ikke alltid ivaretas i kontorregnskapene, og som fylkeskommunen har andre løsninger for å ivareta
  • Det brukes samlet sett svært mange arbeidstimer til bokføring, dokumentasjon, avstemming, retting og kontroll av både kasse- og bankregnskapene
  • Det benyttes også ressurser knyttet til å gi, kontrollere og avvikle nettbanktilganger
  • Det påløper faste kostnader ved å ha mange bankkontoer og bruke kontanter. Det er også krevende å holde oversikt over/kontrollere hvilke priser som gjelder for de ulike leverandørene av betalingsløsninger
  • Det er knyttet risiko til oppbevaring og håndtering av kontanter
  • Det blir stadig mer vanskelig og dyrere å kvitte seg med kontanter
  • Det finnes etter hvert nye, og blant mange, foretrukne alternativer til kontanter. Les for eksempel om kontaktløse betalingsterminaler ("tæpping") og Vipps i kolonnen til høyre.

Forbrukerrådet rapporterte nylig at «Bankkort er bedre enn kontanter i praktisk talt alle tilfeller». (KORT OG KONTANT, Posisjonsnotat for Forbrukerrådet, 6. februar 2018).

Samtidig ønsker vi å formidle at det vil være viktig at fylkeskommunen også i fremtiden legger til rette for at mennesker med manglende tilgang til bankkonti eller elektroniske betalingsløsninger ikke er utestengt fra å kunne bruke kontanter. Sedler og mynt er et inkluderende og gyldig betalingsmiddel som vi neppe vil komme helt bort fra. Men ved å legge til rette for alternative betalingsløsninger, kan vi redusere bruken til et minimum.

×