Finans/bank

Finansforvaltning

Fylkeskommunens finansforvaltning omfatter kortsiktige likvide midler, langsiktige finansielle aktiva og låneporteføljen.

Forvaltningen på disse tre områdene reguleres av fylkeskommunens finansreglement, som setter risikorammer for hvert av områdene. Pr. 30.4, 31.8 og 31.12, rapporteres det til fylkestinget om status for finansforvaltningen. 

Låneopptak

Langsiktig gjeld er lånegjeld tatt opp etter kommunelovens § 50, med unntak av likviditetstrekkrettighet/likviditetslån. Eksempler på langsiktig gjeld er obligasjonslån (lån med lang tidshorisont), sertifikatlån (med inntil 12 måneders løpetid), lån i banker og kredittforetak, finansiell leasing mv.

Byggelån som benyttes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet klassifiseres også som langsiktig gjeld.

I Troms fylkeskommune skal alle låneopptak vedtas av fylkestinget.

Hovedbankavtale

Ny hovedbankavtale med Sparebank 1 NN ble inngått 1. september 2014. Enhetene oppfordres til å kontrollere at tjenestene som leveres prises ifølge avtalen, inkl.:

 • Utbetalinger
 • Innbetalinger
 • Andre tilknyttede tjenester (nattsafe, verditransport, myntpose etc.)

Se KAV, under menypunktet Kontor, administrasjon og Hovedbankavtale.

Betalingsterminaler

Ny avtale med Nets AS ble inngått 1. september 2014. Enhetene oppfordres til å kontrollere at tjenestene som leveres prises ifølge avtalen, inkl.:

 • Leie (evt. kjøp) av terminal (ulike varianter)
 • Programvarelisens
 • Kundeservice/bytteservice
 • Kommunikasjon

Se KAV, under menypunktet Kontor, administrasjon og Hovedbankavtale.

Finansreglement

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, fastsatt av KRD, 9. juni 2009 med hjemmel i Kommuneloven § 52 nr. 2, inklusive endringer av 1. januar 2017, pålegger kommuner og fylkeskommuner å lage egne finansreglement.

 • Nytt kvalitetssikret finansreglement for Troms fylkeskommune - som tar hensyn til forskriftsendringene av 1. januar 2017 - ble vedtatt av fylkestinget 12.12.2016 i sak 89/16 og er gjeldende for inneværende fylkestingsperiode.
 • Kvalitetssikringen ble utført av KOMREV NORD før fremleggelse av reglementet.
 • Konklusjon: Fylkeskommunens finansreglement er i henhold til forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning med endringer av 1. januar 2017.
 • De nevnte forskriftsendringene av 1. januar 2017 medfører blant annet at det settes eksplisitte rammer for bruk av sertifikat- og obligasjonslån. Det åpnes for at obligasjonslån (løpetid over 1 år) maksimalt kan utgjøre 50 % av samlet låneportefølje, mens bruk av de mer kortsiktige sertifikatlånene (løpetid inntil 1 år) ikke tillates.

Videre er det slik at i det nye finansreglementet pkt. 7.6, valg av rentebindingsperiode, endres fokus til gjeld som er renteeksponert istedenfor samlet låneportefølje.

 

×